تبلیغات
'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش' - حافظ تو صفه اتوبوس!!!!!

'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش'

""آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست""

 نیمه شبِ پریشب گشتم دچار كابوس

دیدم به خواب حافظ توى صف اتوبوس

گفتم : سلام حافظ گفتا علیك جانم

گفتم كجا روى تو گفتا خودم ندانم

گفتم بگیر فالى گفتا نمانده حالى

گفتم : چگونه اى ؟ گفت در بند بى خیالى

گفتم كه تازه تازه شعروغزل چه داری؟

گفتا كه مى سرایم شعر سپید بارى

گفتم زدولت عشق،گفتا كه افتخار شد

گفتم رقیب گفتا ، او نیز كله پا شد