تبلیغات
'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش' - shekastam

'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش'

""آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست""

shekastam

ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ!!!
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻴﭙﺮﺳﺪ: ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻜﺴﺖ؟
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ: ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﻊ ﺑﻼﺳﺖ،
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﻱ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺩ ﺷﻜﺴﺖ؟
ﺩﻝ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﻜﺴﺖ،
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ،
ﻏﺼﻪ ﺍﻡ ﺭﺍﻧﺸﻨﻴﺪ،
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ
ﺍﺭﺯﺵ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﻴﺸﻪ ﻱ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ
ﺑﻮﺩ ! ؟


[ پنجشنبه 20 شهریور 1393 ] [ 10:58 ق.ظ ] [ Ahmad ] [ نظرات() ]