'سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش'

""آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست""

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید